به دستان با شکوه خود نگاه کنید ؛ فاصله آن با دستی شفا بخش فقط یک باور است ؛ شما نیز می توانید ؛ کافی است بخواهید . .