انر ژی شفا بخش

به هرچه بنگری از جنس انرژی است  ؛ به هر چه بیاندیشی نیز انرژی است .

از هرچه خوشت بیاید نیز انرژی است و از هرچه بدت بیاید نیز انرژی است .

حال انتخاب با خود  ؛  می خواهی انرژی کسب کنی یا خیر ؟ 

/ 0 نظر / 39 بازدید