زمان شیوه های تفکر تازه

مهم ترین مبارزه شما این است که ازآ نچه در پیش رویتان ظاهر می شود و یا برایتان طاقت فرسا است و یا حواس شما را جلب می نماید ؛ آشفته و پریشان نشوید ؛ بلکه در عوض با توجه و حضور کانون توجه خود را در هماهنگی با هستی درونتان متمرکز نمائید .

بسیاری از شما زندگی هائی برای خود طرح کرده اید که شادی بخش نیستند ؛ زیرا معتقد ید که نسبت به دیگران متعهد هستید و یا فکر می کنید به شما نیاز دارند و یا اینکه شما خود خواسته اسیر و برده موقعیت ها هستید .

زمان شیوه های تفکر تازه در کره زمین فرا رسیده است . راههای تازه با هم بودن و به هم پیوستن ؛ شیوه هائی که آرامش می آفریند و شادی .

/ 0 نظر / 22 بازدید