تصویر خوشبختی و خوشحالی

آیا آگاهید که چه چیزی شما را شاد می کند ؟ و یا آنقدر در گیر انجام تعهدات روزانه تان هستید که چیزهائی را که به شما احساس خوب می دهد به آینده موکول کرده اید ؟

مسیر شادمانی با زمان حال سرو کار دارد و نه به آینده

آیا از روزی که خوشحال هستید تصویری دارید که زندگیتان چگونه است ؟ آیا آن احساس سعادت را هم اکنون و امروز ندارید ؟

خیلی از شما وقتتان را صرف فعالیتهایی می کنید که از سوی دلتان هدایت نمی شوند . بلکه کار هائی هستند ناشی از منیت . شاید به شما آموخته اند که گرفتار و درگیر بودن خود ارزشی به همراه دارد

دو نوع فعالیت وجود دارد : آنهائی که شخصیتتان آنها را هدایت می کند و غالبا بر مبنی ((باید ها ))بنا شده اند و فعالیتهائی که جانتان آنها را هدایت می کند که همواره با داشتن هدفی برتر انجام می گیرند .

شادمانی واقعی یعنی با صراحت درونی عمل کردن

/ 0 نظر / 23 بازدید