راهی بجز این نیست

راهی بجز این نیست   تمرین کن ؛ تکرار کن ؛ سعی کن : که بیشتر دوست بداری  ؛ راهی بجز این نیست . در واقع بالا بردن سطح محبت و عشق ؛ تنها عملی است که به دگرگونی راستین می انجامد . انواع و اقسام کلاس هاو درمان ها و یوگاها و ورزش ها و رژیم های غذائی و ریاضت و موسیقی و هر تمرین و تمهید و تدبیر دیگر  ؛  تنها در صورتی می تواند اثر کند  ؛ که شما آنرا موثر بپندارید. تکرار کن ؛ تمرین کن ؛ بدان : نسبت به هر چه توجه مثبت نشان دهی ؛  موثر واقع می شود . توجه و سعی و تکرار از جنس انرژی است  ؛ انرژی همچون جاذبه عمل می نماید ؛ وقتی متمرکز شدی به راحتی موضوع مورد توجه را با تمام خصوصیات مشابه  متجلی و محقق می نمایی .

/ 0 نظر / 20 بازدید