استادان بسیار - زندگی های بسیار

وظیفه ما یاد گرفتن است

وظیفه ما این است که : از طریق دانش  " خدا گونه " شویم

ما خیلی کم می دانیم

این تو هستی که معلم من می باشی

خیلی چیز ها است که باید یاد بگیریم

با دانش می توانیم به " خدا " برسیم ؛ و آنگاه بیاسائیم

بعد برمی گردیم که به دیگران بیاموزیم و کمک کنیم

/ 0 نظر / 29 بازدید