کسب انرژی

کسب انرژی

 

برای پرهیز از ذهن شتاب آلود ؛ کسالت ؛ سستی  و بی قراری و عصبیت

چه کار هائی باید انجام دهیم ؟

کسب انرژی با آگاهی و حرکت بسوی تعادل آغاز می گردد

بازنگری باورها و عادات

آگاهی به حضور در لحظه حال

قدر دانستن فرصت های تازه و توانا ئی هائی را که دارا هستیم

آگاهی از دلیل حضور مان در زمین

جایزه ؛ آرامش است چه در درون چه در بیرون

/ 0 نظر / 24 بازدید