انتخاب شادی و وفور با ماست

کائنات صمیمی و پر مهر و سرشار از وفور است.

شما جهان را با قالبهای فکری تازه ای بذرافشانی می کنید .

شما این امر را از راههای گوناگون مانند شفا بخشیدن با دستان ؛ تقسیم معرفت از طریق سخن گفتن و یا نوشتن ؛ راه نمایی دیگران و پخش نورو محبت ابراز می دارید .

شما می توانید در حالتی از شادمانی و عشق زندگی کنید .هنگامی که افکار برترتان را در اختیار فضای همگانی قرار دادید ؛ باورهائی می آفرینید که به دیگران کمک می کند خود را بیشتر دوست بدارند .

/ 0 نظر / 20 بازدید