آنکس که بداند

آنکس که بداند و بداندکه بداند           اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند         بیدارش نمایید که بس خفته نماند

آنکس که نداند و بداند که نداند         آخر خرک لنگ به منزل برساند

آنکس که نداند و نداند که نداند        در جهل مرکب ابدالدهر بماند

/ 0 نظر / 18 بازدید