هر لحظه را به بهترین تبدیل کن

برای اینکه شفاف باشی و صاف باید ببخشی ..
من را ببخش همه را ببخش حتی خودت را .
همیشه پر نور باش و پر مهر
حتی اگر زندگی بی رحم باشد و سخت
جدی اش نگیر ؛ نه خودت را و نه زندگی را
در پی تغییر بیرون مباش
بر خویش نگر و پر باری اندیشه
نگران قضاوت ها مباش ؛ خود را با خود بسنج
بدان تغییر خود راحت تر است در اندیشه و عمل
گذشته گذشته ؛ آنچه که شده بهترین بوده در جایگاه خود
شیرینی این لحظه حضور در زندگی بی همتا است
پر امید باش و خوشبخت
هر لحظه را به بهترین تبدیل کن
تمامی جهان هستی در توست
خود زیبائیها را برگزین.

/ 0 نظر / 48 بازدید