زنده باد انسان

زنده باد آزادی

زنده باد زیبائی

زنده باد روشنائی

زنده باد راستگوئی

زنده باد مهربانی

زنده باد سلامتی

زنده باد طبیعت

زنده باد ایمان ؛ زنده باد عشق ؛ زنده باد آب ؛ زنده باد باد ؛ زنده باد پاکی ؛ زنده باد شجاعت ؛ زنده باد ثروت ؛ زنده باد درخت ؛ زنده باد برف ؛ زنده باد باران ؛ زنده باد خدا ؛ زنده باد شفا ؛زنده باد رنگ ؛ زنده باد تنوع ؛ زنده باد گذشت ؛ زنده باد خنده ؛ زنده باد بوسه ؛ زنده باد نوازش ؛ زنده باد جشن ؛ زنده باد رقص ؛ زنده باد کوه ؛

زنده باد انسان

/ 0 نظر / 16 بازدید