شادمانی چون آهنگ درونی در ترنم

اورین : یکی از سریع ترین و موثرترین شیوه های تغییر هر چیزی اینست که مستقیما با ذهن نیمه هوشیار کار شود ؛ افکار تازه در آنجا پذیرفته افکار کهنه را رها کنیم.

 اورین : من به کسانی که بسویم می آیند روشنائی عشق ؛ احترام و آگاهی می دهم . من براستی سرشار از انرژی هستم .

اورین از آغاز این امر را روشن کرد که او اینجاست تا به شفا دهندگان در شفا دادن و به مربیان در آموزش کمک کند . او کسانی را بسوی خود جذب می کند که مایلند در صف مقدم حرکتی نو قرار گیرند ؛ حرکتی که افراد بیشتری را به خویشتن برترشان بشناساند .

/ 0 نظر / 17 بازدید