شادمانی هدیه است

هدیه شادمانی

 

تنها هنگامی که از تو می گویم هوشیارم

تنها هنگامی که با عشق می زییم شادمانم

گذشته و آینده مایملک آگاهیند و ذهن

گذشته یاد آوری است و آینده امید و انتظار

اکنون که انباشته از عشق توست

سیر اگاهی است و حضور

در سفری بی انتها ؛ در زندگی های پیاپی

با نیروئی هدایت کننده پر از عشق و ایمان

ای هم سفر ؛ در آگاهانه زیستنی همراه باش

برای حضور برای دیدن برای آزمون روز ها

مجالی برای با هم بودن

فرصتی تا موهبت هایمان را تقسیم کنیم

همدیگر را دوست بداریم

و از درس هایمان  بیاموزیم

 

/ 0 نظر / 17 بازدید