بیا شاد باشیم

اورین و من شما را تشویق می کنیم تا این کتاب را بخاطر خردی که در آن نهفته است ؛ بخوانید ؛ نه به خاطر ادعائیکه در باره منبع اش شده است .

دراین کتاب چیزی را بیابید که حقیقت درون خودتان را منعکس می کند . من با خلوص به این خردمندی فرصت می دهم بی آنکه باورهایم را متزلزل یا افکارم را رنگ آمیزی کند از طریق من جاری شود .

این کتاب شما را در آزاد کردن دلتان و گسترش توانائیهای برترتان که حق مسلم شما می باشد یاری خواهد کرد .

با این مطالب از شما دعوت می کنم افق دید و روحیه تان را بالا ببرید و با من در انتخاب شادمانی ؛ رهائی از کشمکش های زندگی و شناسائی توانائی هایتان جهت نیل به توان شخصی و دگرگونی معنوی همکاری و همراهی نمایید .

/ 0 نظر / 41 بازدید