کمک به کره زمین

من از کسانی که در مسیر رشد و شادمانی و روشنائی قرار گرفته اند دعوت می کنم تا در حین اینکه این کلمات را می خوانند با جوهر و ماهیت انرژی من بپیوندند و وحدت تمام افرادی را که در این معرفت شریک هستند احساس کنند .

با کمک گروهی که شیوه های تفکر مشترکی دارند ؛ به دستاوردهای فراوانی می توان رسید . هر گاه باورها و افکار به خصوصی به وسیله گروهی تمرین و حفظ شود  - در اینجا کانون توجه عشق ؛ رشد معنوی و هدف برتر است – توانائی هر فرد را جهت آفریدن آن در زندگی ده چندان بزرگتر جلوه می دهد  ؛ و آن افکار را در دسترس آنهایی قرار می دهد که به سطوح بالاتر دسترسی می یابند .

شما می توانید در درونتان از عظمت کائنات و کمک به کره زمین تصویری روشن و زیبا بیافرینید و لازم است خصوصیات روحی چون آرامش ؛ وضوح ؛ عشق و شادمانی را حفظ و گسترش دهید .

/ 0 نظر / 13 بازدید