بکار گیری انرژی

هدایت انرژی

اگر می خواهید در زندگی هدایت و بکار گیری انرژی را در اختیار داشته باشید ؛

اگر می خواهید دنیائی را که در آن زندگی می کنید واضح ببینید ؛ باید بخواهید که زندگی را از نگاه دیگران نظاره نمائید ؛ این دیدن ممکن است با نگاه شما متفاوت باشد .

وقتی در این وضع هستید خود را باز و گشوده نگاه دارید ؛ قضاوت نکنید ؛ نوعی احساس کشف کردن و دوست داشتن و ماجراجوئی را در خود پرورش دهید .

/ 0 نظر / 35 بازدید