شادی آهنگی درونی است

بیا شاد باشیم

هنر مندان ؛ نویسندگان ؛ موسیقیدانان ؛ و بسیار دیگری گفته اند عالی ترین آثارشان از طریق منبعی فراتر از واقعیت عادی به آنها الهام شده است .

هنگامی که در حالتی از آرامش و آگاهی گسترده قرار داشتم ؛ این کتاب از منبع خردی که او را (( اورین )) می نامم به من داده شد .

من طی ماهها جلسات متعدد مراقبه این آگاهی را بدست آوردم .

                                                     سانایا رومان

/ 0 نظر / 16 بازدید