شادمانی آهنگی درونی است

فلسفه ای را گسترش می دهم و کمک می کنم تا شیوه تفکر جمعی در زمین توسعه یابد ؛ شیوه تفکری که به مردم کمک کند نیرویشان را باز یابند . به دل شان دست یافته ؛ آرامش و سعادت بیشتری در زندگی خود ایجاد کنند . من می خواهم به تمام کسانی که آماده اند به مصلحت برترشان دست یابند و غایت برتری را زندگی نمایند کمک کنم . من مردم را کمک خواهم کرد تا ذهن و عواطف شان را درک کرده ؛ در جهت آگاهی برتر رشد نمایند .

من می خواهم مردم را یاری کنم تا دریابند که قادرند آرامش و شادمانی بیافرینند و به خودشان همچون موجود دوست داشتنی اعتقاد و اعتماد داشته باشند .

                                                       اورین

/ 0 نظر / 26 بازدید