رو بسوی آفتاب عالم تاب

هزاره جدید و سالهای پیش رو  آگاهی جمعی و باور های عمومی و ارزش های مسلط جوامع با موانع سختی روبرو هستند که چون خاک سفت زمستانی برای ساقه های جوان گیاهی تازه رشد عمل می کنند ؛ عبور از این مانع خود باعث قدرت و تقویت گیاه می گردد . نیروئی که صرف عبور این جوانه تازه می شود تا رو بسوی خورشید عالم تاب رشد نماید  باعث تقویت ریشه هایش می شود .

سال های پیش رو سالهای فرو ریزی باور های بازدارنده و عادات فرسایشی و مصرفی آدمیان خواهد بود . بادا صلح و شادی نیک بختی بر ما چون تابش آفتاب بهاری نوید بخش روز گار مهر و عشق گردد .

/ 0 نظر / 16 بازدید